Algemene voorwaarden

Houtenmandjes.nl / Van Es Verpakking B.V.

1. ALGEMEEN:

1.1 Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, verder hieronder te noemen “de voorwaarden” liggen ten grondslag aan de tussen “Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl” en “ de afnemer” gesloten overeenkomst waarbij als Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl geldt: de besloten vennootschap Van Es Verpakking B.V., gevestigd te (4401 LA) Yerseke aan de Industrieweg nr. 9 enals “de afnemer” iedere contractant met Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de handgewezen, ook niet indien door de afnemer hiernaar is verwezen en Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl deze verwijzingen niet schriftelijk heeft afgewezen.

1.3 Indien een afnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl heeft gekocht, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven orders ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke order door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl.

1.4 Indien aan twee of meer afnemers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarop Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.6 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en aan dergelijke afwijkingen kan de afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.8 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.10 De afnemer, die één van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te gevengoederen voor zijn rekening bij Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl te kopen en af te halen, dient Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl schriftelijk mee te delen, indiende opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschied, is de afnemer aansprakelijk voor schadewelke voor Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegegeven, die namens de afnemer tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet meer gerechtigd was.

1.11 Alle agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht hebben ontvangen van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl, of die zijn aangesteld danwel door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl in dienst zijn genomen, zullen ieder voor zich dezelfde bescherming genieten en gerechtigd zijn tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid alsten aanzien van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl zelf zullen gelden ingevolge deze algemene voorwaarden of ingevolge enige met Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl gesloten overeenkomst.

1.12 Het drukken in de bodem/zijvouw of achterzijde van onze naam, internetadres en/of logo geeft geen recht op reclamatie.

2.AANBIEDINGEN, OFFERTES, PRIJZEN EN OVEREENKOMST:

2.1 Alle in folders en documentatie genoemde prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens met betrekking tot de door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen zijn vrijblijvend en gelden als opgegeven met redelijke marges, tenzij schriftelijk door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl het tegendeel is bevestigd. Afwijkingen geven de afnemer niet het recht om de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding voor die afwijking te verlangen.

2.2 De door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl heeft het recht om de offerte te herroepen zolang als deze door de afnemer nog niet is aanvaard.

2.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, in- en uitvoerrechten, transportkosten, kosten van op- en overslag, verzekering, milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en kosten van kwaliteitscontroles, tenzij anders aangegeven.

2.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl anders aangeeft.

2.6 Opdrachten welke tot stand zijn gekomen door bemiddeling van vertegenwoordigers van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl binden Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl niet voordat Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel wanneer Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl tot uitlevering is overgegaan.

2.7 Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening door beide partijen van een overeenkomst van opdracht dan wel door ondertekening door afnemer van de aanbieding van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl dan wel via een bevestiging door de afnemer per mail of schrift aan Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl. Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende prijzen. Indien zich om welke reden dan ook na het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en voor de definitieve oplevering prijsverhogingen mochten voordoen, dan behoudt Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl zich het recht voor om het prijsverschil aan de afnemer door te berekenen. In het geval dat de prijswijziging een groter verschil betekent dan 5% van het factuurbedrag, heeft de afnemer het recht de order te wijzigen.

2.8 Eventuele prijsstijgingen worden tijdig door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl bekend gemaakt.

2.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdrachttegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.LEVERING:

3.1 De plaats van de aflevering van goederen is in de regel het magazijn van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl.

3.2 Aan de leveringsplicht heeft Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl in het geval van niet afnemen voldaan, indien zij de afnemer per aangetekend schrijven kennis heeft gegeven van het feit, dat de goederen tot zijn beschikking staan. Hierna heeft Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl het recht om betaling te vorderen voordat wordt afgeleverd. Indien de goederen niet alsnog binnen 10dagen na het aangetekende schrijven zijn afgehaald, heeft Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl het recht om de order als geannuleerd te beschouwen.

3.3 De goederen worden vervoerd op een wijze door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl te bepalen. Mits het vervoer door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl gebeurt, zijn de goederen verzekerd en zijn de Algemene Vervoerscondities CMR Condities van toepassing. Indien het vervoer niet door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl geschiedt, gebeurt dit voor rekening en risico van de afnemer. Hij dient voor verzekeringzorg te dragen.

3.4 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl leeft in de mate van mogelijkheid de leveringstermijnen, welke bij weeknummer worden opgegeven, na. In geen geval kan vertraging in de levering enige sanctie tot gevolg hebben, noch ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding. De levertijd begint niet te lopen dan nadat de afnemer alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, materialen en – zo nodig – vergunningen ter beschikking heeft gesteld.

3.5 Afnemer dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten tijdig aan de verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemerkomen.

3.6 In geval de order achteraf door de afnemer wordt gewijzigd, is Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde leveringstermijn.

3.7 Indien aflevering niet plaats kan vinden op de afgesproken plaats of indien de afnemer redelijkerwijze een andere wijze van vervoer of van aflevering kan verlangen, zijn de daarmee te maken extra kosten voor zijn rekening.

3.8 Aflevering gebeurt naast het voertuig. De afnemer draagt samen met de chauffeur zorg voor het lossen van de goederen.

3.9 De goederen worden geacht door de afnemer te zijn aanvaard op het moment dat de goederen door de afnemer in ontvangst zijn genomen.

3.10 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl heeft het recht om de verkochte goederen in gedeelten te leveren, tenzij complete levering schriftelijk is overeengekomen. Indien in gedeelten wordt geleverd, wordt ieder gedeelte als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit.

3.11 In geval van overmacht heeft Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst na minimaal 6 weken gerekend vanaf de orderdatum, ontbonden te verklaren.

4.OPSLAG:

4.1 Wanneer goederen bij Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl zouden worden afgehaald, staan deze na het passeren van de afgesproken leverdatum voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

4.2 Indien is overeengekomen, dat de goederen door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl in bewaring zullen worden genomen, geschiedtopslag voor risico van de afnemer. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving van opslag.

4.3 Indien door afnemer gekochte/bestelde zaken niet door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl kunnen worden afgeleverd op het overeengekomen tijdstip zullen wij deze zaken voor risico van afnemer opslaan. De daaraan verbonden kosten komen voorrekening van afnemer.

4.4 De afnemer heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van afroep. In dat geval kan een afzonderlijke afroeporder-overeenkomst gesloten worden.

5.WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST:

5.1 Gebeurtenissen die de basis van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk veranderen, zij het aan de zijde van de afnemer, van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl of van de toeleverancier aan Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl, geven Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl het recht om de overeenkomstgeheel of ten dele te veranderen of aan de nieuwe omstandigheden aan te passen zonder dat hieruit een vordering voor schadevergoeding kan voortvloeien.

5.2 Nu het gaat om de bestelling van productiegoederen (op maat gemaakte/gepersonaliseerde producten), dat wil zeggen specifiek voor de afnemer door of voor Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl ontworpen goederen, is door de afnemer slechts te annuleren indien Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl nog geen aanvang heeft gemaakt/ laten maken met de productie. Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl is in een dergelijk geval gerechtigd om kosten en schade wegens winstderving van de afnemer te claimen, tussen partijen gesteld op 100% van het door de afnemer bij afname te betalen bedrag, dan wel over het verschil tussen het uiteindelijk betaalde bedrag en het bedrag bij volledige afname.

5.3 Annulering is door de afnemer niet mogelijk. Indien de afnemer een ordergeheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op het verschuldigde bedrag bij volledige afname.

5.4 Behoudens het gestelde in de onderhavige voorwaarden, kan de overeenkomst uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaartekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

5.5 Indien Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft uitgevoerd, is de afnemer slechts bevoegd om de overeenkomst gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voordat gedeelte, dat door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl nog niet is uitgevoerd.

5.6 Indien de afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard, surséance van betaling mocht aanvragen of verkrijgen, onder curatele mocht worden gesteld, mocht overlijden, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak mocht overgaan en verder in geval er beslag op alle of op een gedeelte van de goederen van de afnemer mocht worden gelegd, is Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl door de afnemer onherroepelijk gemachtigd, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, om de goederen van de plaats waar deze zich bevinden, weg te halen of te doen weghalen zonder dat voor het betreden van de desbetreffende plaatsen enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn en heeft Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl het recht om zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden, onder voorbehoud tot schadevergoeding door een dergelijke aan afnemer te wijten ontbinding.

6.BETALINGEN:

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 Indien de afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de afnemer vanrechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijkehandelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom ende lopende rente.

6.5 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl is steeds gerechtigd bij uitvoering van de overeenkomst te besluiten goederen uitsluitend onder rembours te leveren, dan wel betaling vooraf te verlangen.

6.6 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6.7 Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 maart 2012. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.

6.8 Indien Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voorvergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

6.9 Bedragen die Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl vóór een ontbinding op grond van het bepaalde in paragraaf 5 heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

7.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl tot volledige voldoening van al hetgeen Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl, uitwelken hoofde dan ook, van de afnemer te vorderen heeft, ongeacht of zij reeds feitelijk aan de afnemer ter handzijn gesteld.

7.2 Goederen, die ingevolge een reparatie-opdracht worden vervangen, worden of blijven eigendom van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl tot volledige voldoening van al hetgeen Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl van de afnemer te vorderen heeft.

7.3 Het verbinden van de goederen ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen, door bijvoorbeeld verpanding of zekerheidsstelling e.d. is de afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl. De afnemer is verplicht om Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl terstond te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

7.4 Afnemer is verplicht de inhoud van deze eigendomsvoorbehoudsbepaling ter kennis te brengen van degene aan wie door hem, door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl geleverde zaken, al dan niet tot zekerheid, in stil pand worden gegeven.

7.5 Zolang afgeleverde goederen niet het eigendom van afnemer zijn geworden, is hij verplicht de goederen voor zijn rekening ten behoeve van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl te verzekeren.

7.6 Indien de afnemer in gebreke blijft met de betaling van enige geldsom aan Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl, is Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl gerechtigd om alle goederen, voor zover deze reeds zijn geleverd, terug te halen. De afnemer machtigt Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl om alle goederen, ook de wel betaalde goederen voor een bedrag dat gelijk is aan de openstaande vordering, op kosten van de afnemer weer in haar bezit te brengen. De afnemer verplicht zich om hiertoe zijn medewerking te verlenen. Indien de afnemer na sommatie zijn medewerking onthoudt, verbeurt hij een onmiddellijk ten behoeve van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl verschuldigde boete van 500 (vijfhonderd) euro per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl om volledige schadevergoeding te eisen.

8.HOEVEELHEDEN EN MATEN:

8.1 De door de afnemer bestelde hoeveelheden worden door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl aangepast aan de door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl gehanteerde minimum hoeveelheden/ verpakkingseenheden.

8.2 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl is toegestaan af te wijken van de opgegeven dan wel overeengekomen hoeveelheid

8.3 De afgeleverde hoeveelheden worden door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl op het afleveringsdocument (leverbon) vermeld.

8.4 Indien de afnemer een eventueel bezwaar tegen het afleveringsdocument niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst daarvan schriftelijk aan Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

8.5 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl behoudt uitdrukkelijk het recht voor om niet ingrijpende details terzake van door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

8.6 Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl opgegeven maten bij benadering. Indien de matendoor de afnemer zijn verstrekt draagt Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

8.7 Het door de afnemer na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl in rekening kunnen worden gebracht bij de afnemer.

9.TOLERANTIES:

9.1 Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de hieronder opgenomen afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere specificaties dan hierna genoemde, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar. Indien een minimum of maximumwaarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar beneden toegestaan.

9.2 Voor alle op maat gemaakte producten geldt: ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl geacht wordt behoorlijk gepresteerd te hebben, indienafwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan: 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 250 producten; 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 tot 500 producten; 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 500 tot 1.000 producten en 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met meer dan 1.000 producten.

9.4 Per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

10.KLEUR

10.1 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor kleurafwijkingen indien de door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl gebruikte kleur gelijk is aan het door afnemer aan Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl overhandigde document.

10.2 Ondanks de toepassing van de modernste druktechnieken kan er een gering kleurverschil ontstaan aangezien het drukresultaat afhankelijk is van meerdere factoren. Eén daarvan is dat hout een natuurlijk product is, bestaande uit verschillende kleuren waardoor kleurverschil niet te voorkomen is.

10.3 Bij een herdruk kan er een kleurverschil ontstaan. Dit is niet te voorkomen.

10.4 Kleur op uw monitor en op het gedrukte product wijkt altijd af.

11.VERPAKKING ONDER EIGEN NAAM

11.1 Indien zulks wordt overeengekomen, bedrukt Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van de afnemer.

11.2 Indien de afnemer dat wenst, kan Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl het bedrukte verpakkingsmateriaal op afroep voor afnemer in haar magazijn opslaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, kan een afzonderlijke afroeporder overeenkomstgesloten worden.

11.3 Alvorens tot het bedrukken van verpakkingsmateriaal volgens een ontwerp van de afnemer zal worden overgegaan, zal vooraf een drukproef ter beoordeling aan de afnemer worden voorgelegd. Na diens akkoordbevinding zal Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl wij op generlei wijze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de uitvoering van het bedrukte materiaal, indien dit niet in belangrijke mate van de drukproef afwijkt.

11.4 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl heeft het recht om alle kosten die verband houden met het bedrukken van verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van de afnemer, zoals ontwerptekeningen, clichés en drukwalsen volledig in rekening te brengen. Deze kosten zal Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl onmiddellijk na het gereedkomen van het drukwerk factureren, ongeacht het feit dat de bedrukte verpakkingsmaterialen eventueel op afroep worden afgenomen en dientengevolge ook indeelleveringen kunnen worden gefactureerd. Betaling van die factuur zal binnen de daarvoor geldende termijnmoeten plaatsvinden.

11.5 Alle, al dan niet op verzoek van de afnemer, door of in opdracht gemaakte ontwerptekeningen, clichés, drukwalsen en dergelijke, ook als deze geheel of ten dele aan de afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven eigendom van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl.

11.6 Indien na een gevraagde offerte de order langer dan 3 maanden uitblijft, kunnen de kosten van een hier voorgemaakt ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde clichés, door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl aan de afnemer in rekening worden gebracht.

12.COPYRIGHT

12.1 Al het door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend;

12.2 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie op de website, social media en/of andere on- en offline uitingen tenzij de klant per mail geen toestemming geeft.

13.INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 Alle door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in catalogi en prijscourantenzijn auteursrechtelijk beschermd. Het is een afnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.

13.2 Het auteursrecht op door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl of in haar opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, programmatuur (software), modellen, stempels, stansvormen, clichés, dessins etc. blijft te allen tijde bij Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl berusten. Zonder schriftelijke toestemming van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl mag niets worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld.

13.3 De afnemer vrijwaart Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk op enig recht van derden indien Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl op verzoek van de afnemer een bepaald beeld, tekening, model of een bepaalde vormgeving van die derde heeft gebruikt.

13.4 Indien de afnemer aan Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt om te worden verwerkt in de door de afnemer bij Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl gekochte zaken, dan vrijwaart de afnemer Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of modellen.

14.RECLAMES:

14.1 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt.

14.2 Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde zaken, verpakking en/of emballage geldt dat als volledig bewijs dat koper de geleverde zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

14.3 Een klacht omtrent uiterlijk waarneembare, doch redelijkerwijze niet bij ontvangst overeenkomstig het voorgaand artikel vast te stellen, gebreken, dient Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl uiterlijk op de 8e dag na de datum van aflevering te hebben ontvangen.

14.4 Gebreken die de afnemer redelijkerwijze niet binnen 8 dagen na aflevering heeft kunnen ontdekken, dienen aan Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl uiterlijk gemeld te zijn op de 8e dag nadat de afnemer redelijkerwijze geacht moet zijn het gebrek te hebben kunnen ontdekken.

14.5 Een klacht dient ten minste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek en een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde zaken identiek zijn.

14.6 De zaken waarop de klachten betrekking hebben, alsmede de verpakking en emballage, moeten ter bezichtigingen/of keuring voor Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien het beschikbaar houden van de zaken onmogelijk is dient men door middel beeldmateriaal (foto/film) de situatie bij aflevering vast te leggen.

14.7 Indien de klachten een deel van de geleverde zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.

14.8 In geval van totale vervanging of vergoeding van zaken wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan.

14.9 De afnemer zal het afgekeurde product aan Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl retourneren na haar voorafgaande schriftelijke toestemmingen onder door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl te bepalen voorwaarden.

14.10 Elke aanspraak van de afnemer vervalt nadat hij/zij het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, dan wel aan derden heeft door geleverd, tenzij afnemer aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl kenbaar te maken.

14.11 De reclametermijn op door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl correct weer te geven.

14.12 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen, wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd, vervalt het recht op reclame en worden reclames niet meer door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl in behandeling genomen. Bovendien dient enige vordering op grond van verborgen gebreken als vervallen te worden beschouwd indien die niet binnen zes maanden na de melding als bedoeld in artikel 15.11 en niet binnen een jaar na levering door de afnemer is ingesteld.

14.13 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en/of te onderzoeken indien de afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl is nagekomen en ook niet in het geval dat de afnemer en/of derden al dan niet op last van de afnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl geleverde zaken hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.

14.14 Klachten geven aan de afnemer niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegens Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl bestaande verplichtingen over te gaan.

15.OVERMACHT

15.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is en niet aan een tekortkoming van één der partijen te wijten is en indien voorts voorzienbaar is dat de vertraging langer dan zes weken zal duren, dan zal ieder der partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen zonder dat aan de andere partij enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

15.2 In geval van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, heeft Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl het recht tot afrekening van het deel van de koopsom op grond van de reeds verrichtte arbeid, geleverde materialen en overige gemaakte kosten.

15.3 Als omstandigheid in het eerste lid geldt iedere gebeurtenis of omstandigheid, ook die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming bemoeilijkt of onmogelijk maakt dan wel bedrijfseconomisch voor Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl zo bezwaarlijk wordt, dat verdere uitvoering van de werkzaamheden door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl in redelijkheid niet meer verlangd kan worden.

16.AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE:

16.1 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

16.2 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

16.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl aan de afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

16.4 Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

16.5 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl (of van haar leidinggevend personeel), zal de afnemer Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl alle schade vergoeden die Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

16.6 In geval van een onrechtmatige daad van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de dekking voor Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl op haar polis Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij Nationale Nederlanden, thans P 2.500.000,– per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis en met een maximumbedrag van P 5.000.000,– per jaar.

16.7 Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl is niet aansprakelijk indien de veiligheidseisen als bedoeld in hoofdstuk 13 van deze voorwaarden niet stipt worden opgevolgd. De afnemer dient zijn bedienend personeel zelf van de veiligheidsinstructies op de hoogte te brengen.

16.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat afnemer na het ontstaandaar van zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl heeft gemeld.140. Vorderingen, waarvoor Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl aansprakelijk is gesteld, vervallen indien de afnemer Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl niet binnen 6maanden, nadat hij haar schriftelijk heeft aangemaand en in gebreke heeft gesteld, in rechte heeft betrokken.

17.SLOTBEPALINGEN:

17.1 Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. De Nederlandse tekst is bindend.

17.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de afnemer binnen een maand nadat hij door Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl in kennis is gesteld dat deze het geschil bij de op grond van de voorwaardentoepasselijke rechter zal aanbrengen, schriftelijk te kennen heeft gegeven te kiezen voor de volgens de bepalingen van de wet bevoegde relatieve rechter en behoudens het recht van Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.

17.3 Op een met Van Es Verpakking / Houtenmandjes.nl gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.